شعر | واحدکار حشرات | مگس

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: میتوانید جهت آشنایی با حشرات این شعر زیبا آورده شده است. این شعر مناسب رده سنی 5 تا 7 سال است.

شعر | واحدکار حشرات | مگس

 

 

 

مگس

رفتم به آشپزخانه
تا بخورم یک چایی
یک مگس وزوزکنان
سویم آمد ازجایی
نشست روی صورتم
سرم را دادم تکان
مگس کش را برداشتم
هی به او دادم نشان
اما مگس بی خیال
می چرخید و می چرخید
شاید که در خیالش
برای من می رقصید
پنجره را واکردم
مگس پرید و دررفت
پنجره را که بستم
روی شیشه اش نشست
حالا پشت پنجره
نشسته روی شیشه
وز وز وز وز می خواند
آوازش را همیشه


1 مرتبه
0 مرتبه

نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات